ฉบับที่ 50/2565 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565

    ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2565 นายกฤษฏากร เกริกกานต์กุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนางสกัญญา สุภาพ หัวหน้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) จัดโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ( EP) อบรมพัฒนาครู EP หัวข้อWorkshop on EP Teachers Professional Development และศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ณ โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ในการนี้ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ฯ โดยมีคณะครูและครูต่างชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้