ฉบับที่ 4 วันที่ 11 มกราคม 2565

     วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้รับการประสานงานจากสาธารณสุขจังหวัดสกลนครให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน PfiZer-BioNTech Covid-19 Vaccine ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร หน่วยบริการ โรงพยาบาลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยมีคณะครูที่ปรึกษาดูแลการฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิด ในการนี้นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครและนางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ลงตรวจเยี่ยม โดยมี ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาพร้อมคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์