ฉบับที่ 38/4 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ฉบับที่ 38/4 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา) ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2566 – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 5 รายการ ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ในการนี้ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนาราย์วิทยา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 46 คะแนนรวม 84.4 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
   นักเรียน
      1. นางสาวกัญญาภัค ดาบสมเด็จ
      2. นางสาวกัลยรัตน์ กลยนีย์
      3. นางสาวธิดาพร วงษ์มีแก้ว
      4. นางสาวศินิทรา มาหริน
      5. นางสาวเปมิกา แสนเสนา
   ครูผู้ฝึกซ้อม
      1. นางวราภรณ์ หอมจันทร์
      2. นางสาวพัณณิตา แสนมุงคุณ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

2. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 56 คะแนนรวม 77.4 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
   นักเรียน
      1. เด็กหญิงจุติมา โพธิ์เสือ
      2. เด็กหญิงพรรพษา วงศ์หนองหว้า
      3. เด็กหญิงวรัญญา ตะสายวา
      4. เด็กหญิงอพิชชา วิสามารถ
      5. เด็กหญิงอรปรียา วัชวงษ์
   ครูผู้ฝึกซ้อม
      1. นางวราภรณ์ หอมจันทร์
      2. นางสาวพัณณิตา แสนมุงคุณ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

3. ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 16 คะแนนรวม 92.1 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
   นักเรียน
      นางสาวนรากร ทิลารักษ์
   ครูผู้ฝึกซ้อม
      นางสาวอาภรณ์รัตน์ แสนภูวา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

4. ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 18 คะแนนรวม 90.8 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
   นักเรียน
      นางสาวสโรชา อนันต์
   ครูผู้ฝึกซ้อม
      นางสาวศตพร ทอนฮามแก้ว ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

5. ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 49 คะแนนรวม 84.8 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
   นักเรียน
       1. เด็กหญิงฐิตินันท์ สันตะมาศ
      2. เด็กหญิงณัฐนรี จันทร์มาลา
      3. เด็กหญิงบุษกร นิระเคน
      4. นางสาวปวีณา สอนสมนึก
      5. นางสาวปาณิศา สระแก้ว
      6. นางสาวศิโรรัตน์ นิวงษา
   ครูผู้ฝึกซ้อม
      1. นางเพ็ญศรี จิ่มอาษา
      2. นางวาศนา อัคราช
      3. นางสาวชมพูนุท สมบัติศรี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา