ฉบับที่ 38/1

ฉบับที่ 38/1 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

   วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา) ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2566 – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 3 รายการ ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ในการนี้ ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนาราย์วิทยา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

   1. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 20 คะแนนรวม 78.5 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
      นักเรียน นางสาวตวงทอง อ่วมมณี
      ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวอมร นักธรรม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

   2. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 48 คะแนนรวม 60 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
      นักเรียน นางสาวเววิชชา โพธิ์สาวัง
      ครูผู้ฝึกซ้อม นางสุจิตรา อันแสน ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

   3. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 43 คะแนนรวม 66.8 การแข่งขันการท่องอาขยาน ทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
      นักเรียน นางสาววรัทยา เพชรฤทธิ์
      ครูผู้ฝึกซ้อม นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา