ฉบับที่ 38 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

     วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม สำหรับยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ในการนี้นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและกิจกรรมสูทกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์