ฉบับที่ 36/2565 วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

     ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยยา นายธนากร อุทัยดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวเสาวลักษณ์ กิ่งนาคม หัวหน้าห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MST) พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MST) เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564  ณ จังหวัดนครราชสีมา