ฉบับที่ 331/2565 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

     ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 นางนุพิศ อัคพิน ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการครูแกนนำ อย.น้อยระดับประเทศ ในการพัฒนายกระดับการดำเนินงานในโรงเรียน อย.น้อย (ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมดอนเมือง 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมคราวนี้ นางนุพิศ อัคพิน ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการครูแกนนำ อย.น้อย ระดับประเทศ และในวาระการประชุมที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.1 การเลือกประธานคณะกรรมการครูแกนนำ อย. นางนุพิศ อัคพิน ได้รับเลือกเป็นรองประธานคณะกรรมการ  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ภูไททัวร์