ฉบับที่ 317/2565 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

    วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ฯ หัวหน้างานวัดผล หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานแนะแนว และหัวหน้างานนิเทศการจัดการเรียนการสอน เพื่อแจ้งข้อราชการและถือปฏิบัติในเรื่อง การสอบวัดผลกลางภาค การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์