ฉบับที่ 303/2565 วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565

   วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ประชุมครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ค.บ. 4 ปี) จำนวน 23 คน เพื่อประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร ค.บ. 4 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์