ฉบับที่ 297/2565 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

  วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายไกรวิทย์  พิมพ์โพสาคาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เข้าร่วมประชุมครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิซาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์