ฉบับที่ 290/2565 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

   ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นายวัชระ วรรณศีรี หัวหน้างานทะเบียน ประชุมชี้แจงนักเรียระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อติดตามการติด 0 ร มส การวางแผนเพื่อจบการศึกษา การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และข้อมูลอื่น ๆเกี่ยวกับงานวิชาการ มีกำหนดการดังนี้
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.50-08.40 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา07.50-08.40 น.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ในการนี้คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ตามวันเวลาที่กำหนด ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์