ฉบับที่ 285/2565 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

  วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น.  นายณัฐศักดิ์  การุณ หัวหน้างานประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน) พร้อมด้วยนางสาวพิมจันทร์  อุ่นทะยา เลขานุการ ฯ ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของคณะกรรมการสภานักเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีสภานักเรียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์