ฉบับที่ 183 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566

     ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2566 ตร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา, นายธนากร อุทัยดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายจิตเอก โคตรพิศ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมด้วยคณครู นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ (SMTE) เข้าร่วมประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเลยอนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ SMTE ครั้งที่ 15 เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดังนี้
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ชื่อเรื่อง เนินชะลอความเร็วรักษ์รถ สาขาฟิสิกส์ (poster)
ชื่อผู้ทำโครงงาน 1. นางสาวตรีศยา งันปัญญา 2. นางสาวขวัญจิรา เหลาแตว 3. นายทรงศักดิ์ อันสุข
ชื่อครูที่ปรึกษา 1. ครูชาคริสต์ เลิศเตชะจิรานนท์ 2. นางอุไร สีตะวัน
ได้รับรางวัล เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับที่ 1)
ชื่อเรื่อง การแยกและคัดเลือกเชื้อราปฏิปักษ์ในการยับยั้งเชื้อรา
Fusarium oxysporum f.sp. cubense สาเหตุโรคตายพรายกล้วย สาขา ชีววิทยา (Poster)
ชื่อผู้ทำโครงงาน 1. นางสาวจรรยา ม่วงอ่อน 2. นางสาวณัฐริยา การุญ 3. นายสิทธิพล ลักษณะพล
ชื่อครูที่ปรึกษา 1. นางสาวเกษศิรินทร์ สุขสำราญ 2. นางสุกัญญา นันทะแพง

ได้รับรางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1 )
ชื่อเรื่อง การศึกษาอัตราส่วนของไคโตซานจากเกล็ดปลานิลที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นครามฝักงอ (oral) สาขา ชีววิทยา
ชื่อผู้ทำโครงงาน 1.นางสาว จิตรทิวา แสนบรรดิษฐ์ 2.นางสาว ศศิวรรณ สอนสมนึก 3.นางสาว ภัทรธิดา มาตราช
ชื่อครูที่ปรึกษา 1.นาง วัชรียา พรหมพันธ์ 2. นางสาว นันทกา โฮมวงศ์
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ชื่อเรื่อง: ชุดเซลล์แสงอาทิตย์กักเก็บพลังงานอเนกประสงค์ สาขา ฟิสิกส์(Oral)
ชื่อผู้ทำโครงงาน 1.นายธีรธร หาสุข 2.นายนครินทร์ ภูรัพพา 3.นางสาวพริริสา ตาริชัย
ชื่อครูที่ปรึกษา 1.ครูอุไร สีตะวัน 2.ครูอรพรรณ ไวแพน

ได้รับรางวัล : เหรียญทอง
ชื่อเรื่อง การศึกษาการสร้างรังของต่อหัวเสือ เพื่อพัฒนาและผลิตวัสดุกันเสียงรบกวน
The study of the paper wasp’s nest structure to develop develope and create soundproofing materials สาขาสิ่งแวดล้อม(Poster)
ชื่อผู้ทำโครงงาน 1. นางสาวกัญญาณัฐ อินจินดา 2. นางสาววรรณชนก สุขสบาย
ครูที่ปรึกษา 1. ครูจิตเอก โคตรพิศ 2. ครูวนิดา โคตรพิศ
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ชื่อเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามของร้านตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดสกลนคร สาขา คอมพิวเตอร์ (Oral)
ชื่อผู้ทำโครงงาน 1. นายศิริราช กางทอง 2. นางสาวปริญญาพร ไชยคำภา 3.นางสาวอนัญญา แก้วคำแพง
ชื่อครูที่ปรึกษา
1. คุณครูเดชอุดม ไชยวงศ์คต 2. คุณครูชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติ

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ชื่อเรื่อง ไบโอดีเซลจากกากไขมันจากเศษอาหารและน้ำมันพืชที่ใช้แล้วจากโรงอาหารโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (Oral)
ผู้จัดทำโครงงาน 1. นาย ปรเมศร์ พันธ์ไชย 2. นาย ขจรกฤษณ์ ทัศมี 3. นาย ณภัทร ศรีสมครุฑ
ครูที่ปรึกษา 1. นางสาว ณิณา เมธาวี 2.นาง ฑิฎาภรณ์ นวกุลพงศ์พิชญ์
ได้รับรางวัล : เหรียญเงิน
ชื่อเรื่องการศึกษาการสังเคราะห์สบู่จากน้ำมันเมล็ดกระบก The Study of Soap Synthesis from Irvingia Malayana Oliv. Seed Oil. สาขาเคมี (Oral)
ชื่อผู้ทำโครงงาน 1. นางสาวเยาวลักษณ์ ทองอันตัง 2. นางสาวขวัญทิพย์ อนันติ 3. นางสาวลดา นนท์คำวงค์
ชื่อครูที่ปรึกษา 1. ครูเนาวรัตน์ รู้บุญ 2. ครูชัญญมณ เหลาแหลม

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
ชื่อเรื่อง การสกัดสารแอนโทไซยานินจาก ดอกกระเจี๊ยบ สาขา เคมี (Poster)
ชื่อผู้ทำโครงงาน 1. นางสาว เหล่าปั่นเนียง ทับแก้ว 2.นาย ณัฐวุธ กล้ายิ่ง
ชื่อครูที่ปรึกษา ครู กัลยา ศรีกุดหว้า
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
ชื่อเรื่อง The Development of The Trips Back Application for Planning Trips and Providing Tourist of Attractions in Sakonnakhon สาขา ภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้ทำโครงงาน 1. นางสาวกัญญาพัชร ธงศรี 2. นายอธิปัตย์ นิลทะราช 3. นายวรเมธ เมฆวัน
ชื่อครูที่ปรึกษา 1. คุณครูเดชอุดม ไชยวงศ์คต 2. คุณครูวันวิสา ประสพดี
     ในการนี้ ตร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล มา ณ โอกาสนี้

ภูไททัวร์