ฉบับที่ 280/2565 วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

   วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดร.สมใจ  อุดมศรี มอบหมายให้ นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ หัวน้าบริหารวิชาการ นายเดชอุดม  ไชยวงศ์คต และนายชุติพงศ์  พันธุ์สมบัติ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมการประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานระบบเทคโนโลยีในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา2565  ระดับโรงเรียนประชุมในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting จำนวน 65 โรงเรียน ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์