ฉบับที่ 273 วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566

     วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย 1.นางสาวดวงธิดา ทุมกิจจะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.สกลนคร 2.นายธนากร อุทัยดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. นางสาวพิมจันทร์ อุ่นทะยา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4. นางสาวทัดดาว ประทุมวัลย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ นายชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติ และนายอานนท์ ยุระตา และประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 นางสาวบวรนันท์ ดาวกระจ่าง ณ ห้องประชุมห้วยทราย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ในการนี้คณะครูโรงเรียนธาตุนรายณ์วิทยาร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจในการประเมินในครั้งนี้

ภูไททัวร์