ฉบับที่ 270/2565 วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

    วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในการประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ โดยมีนายจำนงค์  ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางวรลักษณ์  ตรงวัฒนาวุฒิ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ หัวหน้างานแนะแนว หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้าห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หัวหน้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ English Program หัวหน้างาน ICT หัวหน้างานภาษาที่ ๒ (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม และภาษาเกาหลี) เพื่อแจ้งข้อราชการการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2/2565 การเตรียมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์