ฉบับที่ 27/2565 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

   วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้ดำเนินตามโครงการคุณธรรมและจริยธรรม (One Classroom One Moral Project) มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งนำไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการในรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติมและวิชาต้านทุจริตศึกษาอีกด้วย การประเมินโครงงานคุณธรรม ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 13 โครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 13 โครงงาน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 13 โครงงาน ประเมินในรูปแบบออนไลน์ผ่าน google Meet มีครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นเป็นกรรมการประเมิน ณ อาคาร 5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร ทั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.จังหวัด อย่างเคร่งครัด