ฉบับที่ 265/2565 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

     วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยนางพิไลวรรณ สีหามาตย์ นายเกรียง ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสายัน สวงนพิมพ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยนายวัชระ วรรณคีรี รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมต้อนรับนายณรงค์ชัย  มลาวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา และคณะครูโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ในโอกาสเดินทางมาส่งนางสาวทัศณีย์  ตองตาสี ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  ณ ห้องประชุมห้วยทราย อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการนี้คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนธาตุรายณ์วิทยาด้วยความยินดียิ่ง 

ภูไททัวร์