ฉบับที่ 264/2565 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

    วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยนางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา    ได้ดำเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งทำการจ่ายให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน 155 ราย รายละ 1,500 บาท  โดยได้รับการจัดสรรทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ณ ใต้ถุนอาคาร 1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์