ฉบับที่ 260/2565 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

   

      วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.50 น. ดร.สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครั้งที่ 7/2565 เพื่อแจ้งข้อราชการและแนวการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และโครงสร้างบริหารงานกลุ่มสาระ ฯ โดยมีนายไกรวิทย์ พิมพ์โพสาคาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์