ฉบับที่ 26/2565 วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

    วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.เอกชัย  บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครที่ 12/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร และสนามสอบโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร