ฉบับที่ 253/2565 วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565

     ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2565 นายธนากร อุทัยดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวเสาวลักษณ์  กิ่งนาคม หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MST) ระดับม.ต้น พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/S จำนวน 28 คน และคณะครู จำนวน 10 คน   เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาทางทะเลในจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล  , สวนป่าชายเลน สอ.รฝ.  และเรือหลวงจักกรีนฤเบศร  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ภูไททัวร์