ฉบับที่ 252/2565 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565

     วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเป็นประธานในการประชุมสหวิทยาเขตพระธาตุนารายณ์เจงเวง โดยมีผู้บริหารในสหวิทยาเขตทั้ง 6 โรงเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อราชการ รวมทั้งการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตชุดใหม่ ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์