ฉบับที่ 244/2565 วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565

   วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดพานบายศรี ในประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ชิงถ้วยพระราชทานและแข่งขันเรือยาว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ผลการประกวดพานบายศรีมีดังนี้

   ชื่อทีม นารายณ์บายศรี   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวสุภาวดี พรหมโคตร ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

   ในการนี้ ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์ มอบหมายให้นางพิไลวรรณ สีหามาตย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมให้กำลังใจในการประกวดในครั้งนี้ด้วย ณ โดมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ภูไททัวร์