ฉบับที่ 238/2565 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี มอบหมายให้นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสำหรับบุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์