ฉบับที่ 23/2565 วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

  วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยโรงเรียนาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครและคณะ ในการประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบและสนามสอบ ณ ห้องประชุมห้วยทราย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร