ฉบับที่ 227/2565 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565

การประกวดแข่งขันคลิปวิตีโอทักษะภาษาเวียดนาม ระตับประเทศ ปีการศึกษา 2555 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2565 ณ สำนักงานตณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

การประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอเล่านิทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

     1. นางสาวพรพรหม พรหมเสนี นักเรียนชั้น ม.5/10

  1. นายกฤษณ์พณ วรนานนท์ นักเรียนชั้น ม.5/10

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน 

การประกวดแข่งขันคลิปวิติโอเล่าข่าว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  1. นายทองพัฒน์ ตนเสาวภาศย์ นักเรียนชั้น ม.510
  2. นายกริชเพชร เจินเทินบุญ นักเรียนขั้น ม.5/10
ภูไททัวร์