ฉบับที่ 226 วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566

     นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาให้การต้อนรับ นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางบุษกร ศรีระดา และนายวีระวัต จุดดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มีผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนพังโคนวิทยาคม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษามาร่วมส่ง โดยมีนายประสาร ภูดี ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานกล่าวต้อนรับ และนายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ประธานสมาคมครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมแสดงความยินดีกับ นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางบุษกร ศรีระดา และนายวีระวัต จุดดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในการนี้นายชูศักดิ์ พงษ์พัฒน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ร่วมมอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์