ฉบับที่ 225/2565 วันพุธที่ 21 กันยายน 2565

          ระหว่างวันที่ 14-21 กันยายน 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว9 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 1206.3/ว10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างานแนะแนว โดยมีคณะกรรมการประเมินคือ 1. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 2. นายทองคำ  วารสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 3. นายเอกชัย  วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม ในการนี้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างานแนะแนว จำนวน 9 คน เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในครั้งนี้ทุกคน และขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมิน ฯ ทุกท่านที่ให้มาประเมินในครั้งนี้ ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จ.สกลนคร

ภูไททัวร์