ฉบับที่ 221/2565 วันพุธที่ 21 กันยายน 2565

   ระหว่างวันที่ 14-21 กันยายน 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว9 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 1206.3/ว10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยมีคณะกรรมการประเมินคือ 

1. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียน 

2. นางพัชรี  วงศ์ลุน ข้าราชการบำนาญ 

3. นางนวลผกา ชุณห์วิจิตรา ครูโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 

   ในการนี้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 8 คน เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในครั้งนี้ทุกคน และขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมิน ฯ ทุกท่านที่ให้มาประเมินในครั้งนี้ ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จ.สกลนคร 

ภูไททัวร์