ฉบับที่ 215/2565 วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

  วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร. เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานกรรมการการประเมินข้าราชาการครูเพื่อให้มีวิทยฐานะ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ตามเกณฑ์ ว17/2552 ของนางสาวปรียา ถาวีวร ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยมีคณะกรรมการประเมินคือ 

 1. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 2. นายยงยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

 3. นางวราภรณ์ หอมจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในการนี้คณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจในการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ภูไททัวร์