ฉบับที่ 214/2565 วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครั้งที่ 5/2565 เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2565 พร้อมกันนี้รองผู้อำนวยการทั้ง 4 กลุ่มงานได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน ในการนี้ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 9 ท่าน ประกอบด้วย ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียน, นางสุดใจ สุนทรส, นางอุทุมพร รวงโคกสูง, นางประภาลักษณ์ ขันละ, นางสาววารุณี วาทะวัฒนะ, นายจันทร์เพ็ง เพชรโคตร, นางบุญยงค์ สายบุตร, นางสาวนมล โฮมไซยา และนายภุชงค์ วงศ์กัณหา

ได้กล่าวอำลาคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์