ฉบับที่ 214 วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566

     วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รับเกียรติบัตรคณะทำงานการถอดบทเรียน “ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย” ของโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มีผลดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา ที่เป็นแบบอย่างเพื่อเผยแพร่ในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 : ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาโดยผ่านกลไก กศจ. สกลนคร โดยมีนายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ฯในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์