ฉบับที่ 211/2565 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565

  วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแต่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนางพิไลวรรณ สีหามาตย์ ว่าที่พ.ต.สมชาย ศรีรักษา นายเกรียง ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 9 ท่าน ได้แก่ 

   1. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียน 

   2. นางสุดใจ สุนทรส นางอุทุมพร รวงโคกสูง 

   3. นางประภาลักษณ์ ขันละ นางสาววารุณี วาทะวัฒนะ

   4. นายจันทร์เพ็ง เพชรโคตร 

   5. นางบุญยงค์ สายบุตร นางสาวนมล โฮมไชยา

   6. นายภุชงค์ วงศ์กัณหา 

  โดยประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ ผู้เกษียณอายุราชการ รำสาละวัน ผู้เกษียณทั้ง 9 ท่านกล่าวอำลานักเรียน มอบทุนการศึกษา พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์