ฉบับที่ 21/2565 วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

   วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดย ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2021-2022 ระดับมัธยมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี2564-2565 ระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ. 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านการเกษตรจำนวน 2 กลุ่ม ด้านสุขภาพและการแพทย์จำนวน 1 กลุ่ม ด้านพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ 3  กลุ่ม ด้านการท่องเที่ยว 1 กลุ่ม รวมทั้งหมด 7 กลุ่ม ได้รับรางวัล เหรียญทอง 3 กลุ่ม เหรียญเงิน 4 กลุ่ม จากจำนวนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 206 กลุ่ม โดยแยกเป็นรายด้านดังนี้
1. ด้านการเกษตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 กลุ่ม และเหรียญเงิน 1 กลุ่ม  
   รางวัลเหรียญทอง 1 กลุ่ม
   ชื่อผลงาน : เครื่องให้อาหารปลาแบบกระจายหัวอาหารสำหรับการเลี้ยงปลาในกระชังโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
    รางวัลเหรียญเงิน 1 กลุ่ม  
    ชื่อผลงาน : เครื่องพยากรณ์สภาพดินผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Arduino
2. ด้านสุขภาพและการแพทย์ ได้รางวัลเหรียญเงิน 1 กลุ่ม
     ชื่อผลงาน : เครื่องตรวจสอบหน้ากากอนามัยอัตโนมัติ
3. ด้านพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ ได้รางวัลเหรียญทอง 2 กลุ่ม และเหรียญเงิน  1 กลุ่ม
    รางวัลเหรียญทอง 2 กลุ่ม
     ชื่อผลงาน : ตู้บ่มเชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบ IOT gen 2
    ชื่อผลงาน : เครื่องบดอัดและอัดเม็ดอเนกประสงค์เซลล์แสงอาทิตย์
    รางวัลเหรียญเงิน  1 กลุ่ม
    ชื่อผลงาน : ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริคจากพลังงานความร้อน
4. ด้านการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1 กลุ่ม
    ชื่อผลงาน : โรงเรียนอัจฉริยะสู่วิถีการท่องเที่ยว