ฉบับที่ 207/2565 วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2565

  วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 12.00-14.30 น. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นายกฤษฎากร เกริกกานต์กุล หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ นางสุกัญญา สุภาพ หัวหน้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และคณะครู บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับนักศึกษา จำนวน 34 คนและอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 11 รูป/คน จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาดูงานห้องเรียน 5 ภาษา ด้านความเป็นเลิศทางภาษาโดยการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ในการนี้ตัวแทนนักเรียนห้องเรียน 5 ภาษา ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาเหลี และเวียดนามกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 ภาษา ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์