ฉบับที่ 205 วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

     วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ตามโครงการสวดมนต์หมู่และขับร้องทำนองสรภัญญะตามวิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2566 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 3,500 บาท ณ มหาวิทยาลัยมหามุงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ภูไททัวร์