ฉบับที่ 2 วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567

     วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยนางบุษกร ศรีระดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนบกพร่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้คำแนะนำในการแก้ไขผลการเรียนบกพร่อง เพื่อให้นักเรียนได้ติดต่อแก้ไขผลการเรียนบกพร่องกับครูประจำวิชาให้เสร็จตามกำหนดเวลา โดยได้รับความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์