ฉบับที่ 195/2565 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

  ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นายกสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและสัมมนาทางวิชาการ บทบาทหน้าที่รองผู้อำนวยการ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ จัดโดยสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ณ วานา เวลเนส รีสอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ภูไททัวร์