ฉบับที่ 187/2565 วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565

  วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเป็นประธานในที่ประชุมครูและบุคลากร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครั้งที่ 4/2565 ในการนี้รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 กลุ่มงานได้แจ้งข้อราชการและแนวปฏิบัติตามปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อให้คณะครูและบุคลากรได้ถือปฏิบัติ ในการนี้งานส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล มอบของที่ระลึกสำหรับคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน กรกฎาคมและสิงหาคม โดยมีดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาและรองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมห้วยทราย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร

ภูไททัวร์