ฉบับที่ 186/2565 วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565

  ฉบับที่ 185 วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในการมอบรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับคณะครู นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการได้นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น -ตอนปลาย และนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และ 6 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมโครงงานทางวิทยาศาสตร์ มี 5 รายการ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร
     รายการที่ 1 ทางโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/S เข้าร่วมประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค. 2565 ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี นักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำเสนอโครงงานฯ จำนวน 10 กลุ่มโครงงาน สามารถได้รับเหรียญรางวัล 6 เหรียญทอง, 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง เป็นลำดับที่ 2 ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
     รายการที่ 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย เข้าแข่งขันประกวดนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2565 Innovation for Sustainable Local Development Award 2022 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด 3 ด้าน จำนวน 17 นวัตกรรม ได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน 3 เหรียญ, เหรียญเงินจำนวน 11 เหรียญ และเหรียญทองแดงจำนวน 3 เหรียญ
     รายการที่ 3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 500 บาท และเกียรติบัตร
     รายการที่ 4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย เข้าแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และการออกแบบโครงสร้างไม้ไอติม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565
     รายการที่ 5 สาขาคอมพิวเตอร์ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมแข่งขัน CodeKAFHON Final Competition 2022 ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค. 2565 ณ กรุงเทพมหานคร ได้เหรียญทอง และได้โล่รางวัล The Best พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
     ในการนี้ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีคณะครูและนักเรียนมา ณ โอกาสนี้

ภูไททัวร์