ฉบับที่ 176 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566

     วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าร่วมอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร ณ โรงแรมภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์