ฉบับที่ 168/2565 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565

    วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ปวช.พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
1. นางสาวธนัญญา ไตรทามา 4/s
2. นางสาวอารียา วุธศรี 4/s
ครูผู้ควบคุมทีม คือ1. นางสาวสุพัตรา ภักดีสวัสดิ์ 2. นางสาวปรียา ถาวีวร ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ในการนี้ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนและครูผู้ควบคุมทีมมา ณ โอกาสนี้

ภูไททัวร์