ฉบับที่ 164 วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

     ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์ที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดสกลนครและภาคสงฆ์ 8 ไปแข่งขันแข่งขันบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรีตนตรัย ทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2566 จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้รับรางวัลได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร ณ อาคารหอสมุดแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

ภูไททัวร์