ฉบับที่ 161/2565 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565

    วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.00 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ติว NETSAT A-LEVEL และ TGAT-TPAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  486 คน ระหว่างวันที่ 1-5 และ 8-9 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ NETSAT A-LEVEL และTGAT-TPAT วิทยากรในการติววิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คือ อาจารย์คมสันต์ อุ่นเจริญ (ครูพี่ตี๋) โดยมีดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์