ฉบับที่ 154/2565 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565

   วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้ว่าที่พ.ต.สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ กำหนดการจัดงานปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครสกลนคร

ภูไททัวร์