ฉบับที่ 148 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

      วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม หัวหน้างานแนะแนว และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ต่อไป ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์