ฉบับที่ 143/2565 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

    วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม  ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ นำนักเรียนชั้น ม. 4/1 เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายเทียน เครื่องไทยทาน พร้อมปัจจัย จำนวน 7,255. บาท ณ วัดหลวงปู่ภูพาน อ.เมือง จังหวัดสกลนคร           

     วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายเกรียง ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มงานแนะแนว และสภานักเรียน เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายเทียน เครื่องไทยทาน พร้อมปัจจัย จำนวน 6,577 บาท ณ วัดป่าพังขว้างใต้ อ.เมือง จังหวัดสกลนคร
     วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30น. ว่าที่ พ.ต. สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายเทียน เครื่องไทยทาน พร้อมปัจจัย จำนวน 8,333บาท ณ วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง อ.เมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์