ฉบับที่ 142 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2566

    วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2566 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3, 2/4 จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๒ เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ๔ ต้าน สู่การปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบรมจักรี มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่งคง มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบอาชีพเพื่อให้มีงานทำ มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มีนายชัยวัฒน์ โกษาแสงและนายสนธยา มะสุใส เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมห้วยทราย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์