ฉบับที่ 140 วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566

     วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้าร่วมประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย คีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน Music Contest 2023 จัดโดยกองทัพบก มทบ.29 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้ส่งวงดนตรีแข่งขันจำนวน 2 วง ได้แก่ 1.ประเภทวงดนตรีร่วมสมัย 2.วงดนตรีพื้นบ้าน ผู้ฝึกซ้อมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยมีดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมให้กำลังใจวงดนตรีที่เข้าร่วมประกวดด้วย ในการนี้ พ.อ.ปิยะ หิมะมาน รองเสนาธิการ มทบ.29 ได้มอบทุนการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมให้กับทางโรงเรียน ในการประกวดครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์